Všeobecné obchodní podmínky B2B e-shopu Photon Energy Technology CEE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách: eshop.photonenergy.com („E-shop“) mezi:Photon Energy Technology CEE s.r.o.
Se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 284 82 069
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. C 144803
(dále jen „Prodávající“)

A

právnickými i fyzickými osobami, které jsou podnikateli nebo se podle zákona za podnikatele považují (dále jen „Kupující“),

(společně dále také jako „Smluvní strany“)Čl. 1 – Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti Smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím E-shopu. Společně s nimi se na vztah Smluvních stran aplikují také Pravidla registrace a zásady ochrany osobních údajů E-shopu, které tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

 2. Prodávající uzavře kupní smlouvu dle těchto VOP pouze po úspěšné registraci Kupujícího v registračním systému E-shopu. Kupující svou registrací vyslovuje souhlas s VOP.

 3. Registrací v registračním systému E-shopu Kupující potvrzuje že je podnikatelem v právním slova smyslu. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Čl. 2 – Vyřízení objednávky

 1. V E-shopu je uveden seznam věcí – zboží určených k prodeji včetně popisu jeho charakteristických vlastností. Prezentace zboží uvedená v E-shopu je informativního charakteru a nejedná se ani o návrh Prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Kupující v rámci E-shopu odešle objednávku na požadované zboží. Prodávající následně zašle Kupujícímu e-mailem dodatečné informace o objednávce, zejména očekávanou termín dodání zboží, informace o možnostech dopravy zboží, včetně ceny dopravy a balného, a platební informace.

 2. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zcela nebo alespoň zčásti, jestliže Kupující objednává nestandardní množství zboží.

Čl. 3 – Uzavření kupní smlouvy, dodací podmínky, přechod nebezpečí škody

 1. Kupující potvrdí přijetí podmínek nákupu zaslaných v dodatečných informacích dle čl 2. odst.1. zasláním odpovědi na e-mail s dodatečnými informacemi, přičemž uvede, zda využije služeb dopravy zprostředkované Prodávajícím, či si zajistí vlastní dopravu.

 2. Kupní smlouva je uzavřena, a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží Prodávajícím k dopravě.

 3. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu dodávaného zboží a případné poškození zboží samotného a zjištěné závady neprodleně oznámit dopravci nebo Prodávajícímu. O zjištěných závadách bude sepsán protokol.

 4. V případě, že Kupující neoznámí zjištěné porušení obalu nebo zboží při jeho převzetí, ztrácí veškeré nároky z odpovědnosti Prodávajícího za vady a jakost zboží

 5. Prodlením Kupujícího s převzetím zboží od dopravce nebo Prodávajícího vzniká Prodávajícímu právo zboží po předchozím upozornění prodat jiné osobě poté, co Kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu náhradu takto způsobené škody (zejména náklady spojené se skladováním a případný ušlý zisk) tímto není dotčena.

Čl. 4 – Platební podmínky a přechod vlastnického práva

 1. Prodávající zašle informace o platebních podmínkách kupujícímu postupem dle čl. 2 odst. 1.

 2. Jestliže má Kupující povinnost uhradit kupní cenu (anebo alespoň její část) bezhotovostně až po dodání zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury), přejde vlastnické právo ke zboží na Kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

 3. Jestliže Kupující má povinnost uhradit kupní cenu bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Prodávajícího, vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího až okamžikem předání zboží k přepravě. Prodávající předá v takovém případě zboží k přepravě až po uhrazení kupní ceny. Kupující má právo již uhrazenou objednávku vypovědět až do okamžiku předání zboží Prodávajícím k přepravě. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o již účelně vynaložené náklady na zajištění dopravy.

 4. Platby jsou splatné v termínech splatnosti uvedených na daňových dokladech (faktuře), není-li Smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek Kupujícího uhradit cenu zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 5. Při nedodržení doby splatnosti plateb může být Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Jestliže je Kupující v prodlení delším než 30 dní, může Prodávající požadovat vedle úroku z prodlení také úhradu smluvní pokuty ve výši 10% z kupní ceny. Nárok Prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, není uplatněním úroků z prodlení a smluvní pokuty dle tohoto článku dotčen.

 6. V případě prodlení Kupujícího s úhradou ceny koupeného zboží je Prodávající rovněž oprávněn pozastavit zpracování dalších objednávek nebo přerušit plnění z již potvrzených dalších objednávek, a to až do okamžiku úplné úhrady všech splatných dluhů Kupujícího.

 7. Všechny ceny jsou smluvní. V rámci nákupního procesu v E-shopu je Kupující informován o konečné výši kupní ceny, včetně příslušných daní a poplatků (DPH, recyklačních příspěvků) i všech případných nákladů na dopravu.

Čl. 5 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost a jejich reklamace

 1. Prodávající odpovídá za to, že zboží nemá při převzetí vady, zejména pak:

  1. že má takové vlastnosti, které Prodávající popsal v rámci E-shopu a které lze očekávat s ohledem na druh zboží a jeho běžně očekávaný účel použití;
  2. je zboží dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti dle potvrzené objednávky;
  3. zboží netrpní žádnou právní vadou a odpovídá požadavkům všeobecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost zboží vymezenou v odstavci 1 výše v délce 12 měsíců od převzetí zboží Kupujícím s přihlédnutím k běžnému opotřebení zboží při jejím užívání.

 3. Další práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího ve vztahu k odpovědnosti za vady, záruky za vady a postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady a záruky za jakost (reklamace) jsou upraveny v Reklamačním řádu.

 4. Uplynutí doby záruky za jakost poskytnuté Prodávajícím nevylučuje možnost Kupujícího obrátit se na výrobce daného zboží, který může poskytovat na dané zboží delší záruku, než-li poskytuje Prodávající. Prodávající může poskytnout v takovém případě Kupujícímu potřebnou asistenci za cenu dohodnutou mezi Smluvními stranami.

Čl. 6 – Výluky ze záruky za jakost a odpovědnosti za vady

 1. Odpovědnost za vady a poskytnutá záruka za jakost se nevztahuje na vady vzniklé zejména:

  1. Běžným opotřebením v důsledku užívání zboží,
  2. poškozením zboží v důsledku užívání mimo běžný účel užití,
  3. elektrickým přepětím s výjimkou běžných odchylek,
  4. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem zboží určeno,
  5. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  6. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  7. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů zboží,
  8. pokud bylo zboží upravováno Kupujícím (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  9. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

 2. Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a v rámci zobrazení v E-shopu.

 3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené provozem či užíváním vadného zboží po zjištění vady Kupujícím.

Čl. 7 – Odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní strany nemají možnost uzavřenou kupní smlouvu vypovědět.

 2. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě podstatného porušení kupní smlouvy Prodávajícím a v případě uvedeném v bodě. 5 písm. d) Reklamačního řádu. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 3. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy:

  1. V případě podstatného porušení Kupní smlouvy Kupujícím, zejména v případě prodlení Kupujícího s platbou kupní ceny
  2. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží uvedené v E-shopu. Odstoupit od kupní smlouvy dle tohoto bodu je možné do 30 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy (potvrzení objednávky Prodávajícím) tak, že Prodávající Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

 4. Obě smluvní strany mají právo od kupní smlouvy odstoupit v případě zásahu vyšší moci. Za působení vyšší moci se nepovažují důsledky onemocnění COVID-19 a na ně navazující opatření orgánů veřejné správy.

 5. Obě Smluvní strany mají právo odstoupit od kupní smlouvy i jen z části.

 6. V důsledku odstoupení od kupní smlouvy se Smluvní strany zavazují vrátit si již poskytnutá plnění. V případě částečného odstoupení od smlouvy Smluvní strany vrátí příslušnou poměrnou část plnění, včetně poměrné části nákladů na dopravu dle čl. 3 odst. 3 písm. a) VOP.

Čl. 8 – Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

 1. Záleží nám na ochraně životního prostředí a ohleduplném chování k němu. Podrobné informace o zpětném odběru a nakládání s některými typy zboží dodávaných dle těchto VOP naleznete v dedikované sekci E-shopu.

Čl. 9 – Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy vzniklé podle těchto VOP se řídí českým právní řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany se zavazují ke smírnému řešení případných sporů. Ukáže-li se smírné řešení jako nedosažitelné, je příslušný k rozhodování sporů obecný soud dle sídla Prodávajícího.

 2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Prodávající může vydat tyto VOP i v jiných jazykových verzích. V případě rozporů mezi těmito jazykovými verzemi je rozhodující české znění VOP.

 3. Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2022 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici na eshop.photonenergy.com. Těmito VOP se řídí všechny kupní smlouvy uzavřené od data platnosti a účinnosti těchto VOP.